updated 4:43 PM UTC, Jun 3, 2020

Kajron vesti

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА

На основу Одлуке о буџету  АП Војводине за 2014.годину, а по Уговору о регресирању превоза студената који је под бројем 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године, закључен између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и општине Житиште, Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУУ ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

ЗА ПЕРИОД : ОКТОБАР, НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2014.године

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа, који кумулативно испуњавају следеће услове из члана 3. Уговорa о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине број: 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године :

Имају пребивалиште на територији општине Житиште,

свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до високошколске установе

школују се на терет буџета,

први пут уписују годину студија

нису корисници услуга смештаја у студентским центрима и

нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење захтева је од 01.10.2014. до 30.11.2014. године.

Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у међуменсном саобраћају, студент подноси:

1.       Личну изјаву (образац изјаве се добија у Општинској управи):

да није корисник услуга смештаја  у студентским центрима

да није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студенатУниверзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2.       Фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

3.       Потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено

           -да студент први пут уписује годину студија

            - да се студент школује на терет буџета 

4.       Фотокопија легитимације и купонастудентске месечне карте.

            Захтеви се предају  у Општинској управи општине Житиште, Одељење за друштвене делатности – Житште, Цара Душана бр.15.

            Небалговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Бранко Љубоја

ЗАВРШЕН 14 КЊИЖЕВНИ КОНКУРС "БАНАТСКО ПЕРО"

hqdefaultНа овогодишњи Књижевни конкурс Библиотеке "Бранко Радичевић" и Клуба књиге из Житишта, "Банатско перо", стигло је 1489 радова од 212 аутора - 120 прича, 467 песама и 902 афоризма . Жири, у саставу Радивој Шајтинац, председник, Милан Мицић и Душан Милићев, чланови, одабрао је радове следећих аутора који ће бити објављени у Зборнику: ПРИЧЕ: Зоран Додеровић Прича о бициклу”, Емилија Живојиновић Пресликавање”, Душан Мијајловић Адски (Не) моћ сећања”, Милорад Мартинов Рециклажа”, Андрија Стануловић Левијатанов задах”, Татјана Дебељачки Магла Јапана”, Саво Мартиновић Једна чарапа”, Милојка Јововић Помућен ум”, Драгиша Ераковић Икона и Ана Бабић Новчићи живота. ПЕСМЕ: Јоже Бренчич „Живети”, Милица Јефтимијевић Лилић „Пред лицем сна”, Љиљана Фијат „Епитаф генерала”, Душан Мијајловић Адски „Страх од празног”, Саво Мартиновић „Беле хуље”, Мирослав Николић „Трзаји у ваздуху”, Драган Ј. Ристић „Песник”, Владимир Живковић „Запосленој девојци у служби за незапослене”, Драгослав Савић „Живот је леп”, Мирослава Мира Цветковић „Тиски цветови”, Мирјана Трнавац „У ноћи”, Емилија Живојиновић „Буђење”, Марица Радић Видић „Можда ово није истина”, Биљана Грошин „Пред сликом: свечаност, Тивадара Вањека”, Иво Мунћан „Дан среће”, Љубомир О. Вујовић „Виноград”, Снежана Марко – Мусинов „Неред”, Мимица Костић „То ме боли”, Слађана Обрадовић „Успех”, Славица Дабевска Кировска „Ја нисам више тамо”, Миомирка Нешић „Учини ми се”, Светлана Гркић „Где су нестале боје”, Весна Андрејић Мишковић „Тишина”, Александра Сашка Ердег „Због сваке птице”, Андрија Стануловић „Илузија”, Јасмина Малешевић „Вода у боци”, Ержебет Фехер-Лиза „Друго лице”, Данијела Шћепановић „Уочи свитања”, Виолета Алексић „Одело мог оца...”, Весна Керечки Шарац „У дане киша”, Александар М. Арсенијевић „Космички дечак”, Веселин Гајдашевић Шљарков „Тако нам и треба”, Миодраг Лазаревић „Трећа смена”, Јована Митић „Амбис” и Предраг Радаковић „Прашина” и „* * * ”.АФОРИЗМИ: Милорад Бибин, Мирослав Мишел Болтрес, Витомир Ћурчин, Драгутин Јокић, Драган Матејић, Трифун Дробњак, Војислав Трумпић, Живко Продановић, Славица Јовановић, Живко Гавриловић, Бранко Антић-Гулит, Зоран М. Јовановић, Радоје Николић, Зоран Симић Зокс, Милад Обреновић, Александар Милета Деветак, Братислав Костадинов, Јелена Кујунџић, Љубомир О. Вујовић, Борисав Трајковић, Катарина Ђукић, Жељко Марковић, Живомир Николић, Зоран Додеровић, Биљана Димитријевић Мартинов, Миодраг Лазаревић, Саво Мартиновић, Веселин Гајдашевић Шљарков, Драгутин Видачић, Екрем Мацић, Душан Мијајловић Адски, Миодраг Тасић, Јован Крагујевић, Драгиша Марковић и Васил Толевски.

Промоција новог Зборника, проглашење најбољих радова и додела Диплома најуспешним ауторима биће током друге половине октобра у Житишту. Организатори се захваљују свима који су узели учешће на овогодишњем књижевном конкурсу а честитке упућује ауторима чији ће радови бити објављени у Зборнику.

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

На основу члана 29.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“број 119/2012) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07) и члан 42.Статута ОпштинеЖитиште („Службени лист Општине Житиште“број 16/2008, 20/2013) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

и расписује

О Г Л А С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ

 1. Подаци о јавном предузећу :
 2. Јавни конкурс се спроводи за радно место :
 3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду ( ,,Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 и 3/13) испуњавају и следеће посебне услове :

Jавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ,,Развој“ Житиште. Седиште предузећа је у Житишту улица Цара Душана 7.

Претежна делатност 42.11 изградња путева и аутопутева,   матични број 08672741

Оснивач предузећа : Општина Житиште

Директор Јавног предузећа ЈП ,, Развој“ Житиште

-да има најмање високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године

- да има најмање 3 године радног искуства

-да није осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

4. узпријаву са биографијом кандидати подносе :

-   фотокопију личне карте

-          извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија )

-          уверење о држављанству Р. Србије (оригинал или оверена копија )

-          доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење- не старије од 1 године)

-          доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе односно уверења )

-          доказ о радном искуству (фотокопија радничке књижице и потврда издата од стране пословавца )

-          Доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа ( потврда издата од Привредног суда и уверење издато од Полицијске управе)

 1. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом проверава се поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
 2. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року 15дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања   општине Житиште на адресу Општинска управа Житиште – Цара Душана 15 или преко писарнице Општинске управе Житиште.
 3. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Катић Тоша заменик начелника ОУ, телефон 062207259.
 4. Неблаговремне, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија за именовања општине Житиште одбациће закључком.
 5. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ,, Развој “ Житиште објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Општине Житиште.

Република Србија

Општина Житиште

Скупштина Општине Житиште

Број : I- 023-5/2014

Дана: 4.9. 2014. године

Житиште                                                                                                                                                

Председник Скупштине Општине Житиште

Драган Миленковићс.р.

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА КУПОВИНУ ЂАЧКЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Писмени захтеви за регресирање трошкова куповине ђачке месечне карте за 2014.годину, предају се од 23.септембра 2014.године у Општинској управи Житиште, Цара Душана 15 – Одељење за друштвене делатности – први спрат, канцеларија бр. 31, Славици Шојић.

УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛОЖИТИ И :

 1. Фотокопију важеће личне карте подносиоца захтева,
 2. личну изјаву подносиоца захтева о школовању детета,(изјава је на захтеву)
 3. фотокопија легитимације и купона ђачке месечне карте,
 4. фотокопију картице текућег рачуна или изјава о непоседовањутекућеграчуна 

Преузмите ИЗЈАВУ

Преузмите ЗАХТЕВ

ЗАКЉУЧАК О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП "РАЗВОЈ"

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014. године донела је

З А К Љ У Ч А К

I

Поништава се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Развој“ Житиште, расписан дана 7.3.2014. године, који је објављен у „Службеном листу општине Житиште“ број 5/2014, због повреде члана 29. став 4. Закона о јавним предузећима.

II

Закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Житиште“ и веб страници општине Житиште.

 

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина - Општина Житиште - Скупштина општине

Број: I-023-3/2014-1

Дана: 4.9.2014. Житиште

Председник Скупштине општине Житиште

 Драган Миленковић с.р.

Поткатегорије