Руководилац Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове

Жаклина Недин Кучковић

Канцеларија 54 - други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 230 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи радом и организује рад oдељења; унапређење организације рада и модернизацију општинскеуправе; организацију пријемне канцеларије, писарнице и архиве; сачињава извештаје за архиву; анализa описа послова и радних места уорганима Општине и њихово правилно разврставање у звања; врши планирање и развој кадрова у органимаОпштине; обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима Општине;израда нацрта и праћење спровођења Кадровског плана у органима; организација и координација послова увези са спровођењем поступка оцењивања; развија систем оцењивање рада службеника, систематскопраћење постигнућа службеника; примена закона и других прописа у општем управном поступку; водиуправни поступак и доноси решења у области личних стања грађана, решавање у управним стварима акопрописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари ато не може да се утврди ни по природи ствари; употребу грба и заставе Општине; извештавања о радуодељења; води управни поступак из делокруга свог одељења; припрема нацртe аката из делокруга пословаодељења за потребе органа Општине; обавља послове организације и реализације електронске управе; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању;организацију обуке запослених у општинској управи; стара се о правилном коришћењу средстава за рад,опремљености средствима за рад органа општине; послови којим се обезбеђује и рационализује коришћењесредстава и опреме потребних за рад органа Општине; коришћење, одржавање и обезбеђење зградеОпштине и службених просторија; одлучује, доноси и потписује акта из делокруга рада одељења; оцењујезапослене; обавља и друге послове по налогу начелника општинске управе; за свој рад одговара начелникуопштинске управе.