Руководилац одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине

ЈЕЛЕНА ТУБА - ДАНИЛОВИЋ

Канцеларија 53 - други спрат

Контакт 023/821-050 локал 129       

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у одељењу; стара се озаконитом, правилном и благовременом обављању послова у одељењу; прати стање у области привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте закључака и одлука за органе општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга одељења; води управни поступак из делокруга свог одељења, израђује и припрема појединачне и опште акте-нацрте које прослеђује општинском већу или скупштини општине на даље одлучивање; израђује решења из области урбанизма и стамбено-комуналне области када запослени службеници у одељењу су оправдано одсутни-због законских рокова; остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи привредни развој општине, као и пословним удружењима и удружењима грађана; координира послове везане за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; остварује сарадњу и координира рад одељења са радом других одељења општинске управе; прати и врши анализу послова везаних за пољопривреду, водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за развој привреде; координира и обавља послове спровођења обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката (удаљем тексту: ЦИС) и стара се о јавној доступности података и докумената садржаних у регистру, оцењује запослене; као друге послове по налогу начелника оштинске управе; за свој рад одговара начелнику општинске управе. 

Authentic Sneakers | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov